کتابخانه عمومی تلفنی خاکعلی افتتاح شد - نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

کتابخانه عمومی تلفنی خاکعلی افتتاح شد - نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور