افتتاح دبیرستان در شهر خاکعلی - آبیک شهر من

افتتاح دبیرستان در شهر خاکعلی - آبیک شهر من