ابراز هم‌دردی اعضای مرکز خاکعلی کانون استان قزوین با کودکان زلزله زده - کانون

ابراز هم‌دردی اعضای مرکز خاکعلی کانون استان قزوین با کودکان زلزله زده -  کانون