‍ کلنگ زنی ساختمان جدید مرکز جامع سلامت شهر ارداق | استانداري قزوين

‍ کلنگ زنی ساختمان جدید مرکز جامع سلامت شهر ارداق | استانداري قزوين