انتخابات شورا های دانش آموزی در مدارس شهر ارداق برگزار شد

انتخابات شورا های دانش آموزی در مدارس شهر ارداق برگزار شد