کسب رتبه ممتاز کشوری آزمون حفظ قرآن توسط شرکت‌کننده جامعه القرآن الکریم نرجه قزوین

کسب رتبه ممتاز کشوری آزمون حفظ قرآن توسط شرکت‌کننده جامعه القرآن الکریم نرجه  قزوین