دیدار با مردم و مسؤلین روستای خرمدشت | دکتر سیدجواد ساداتی نژاد

دیدار با مردم و مسؤلین روستای خرمدشت | دکتر سیدجواد ساداتی نژاد