گرامیداشت حماسه 9 دی روزبصیرت در خرمدشت

گرامیداشت حماسه 9 دی روزبصیرت در خرمدشت