بازدید صالحی بخشدار ضیاءآباد از روستای قرمزآباد | استانداري قزوين

بازدید صالحی بخشدار ضیاءآباد از روستای قرمزآباد | استانداري قزوين