خانه عالم روستای سیراب در بخش آبگرم افتتاح شد | فرمانداری آوج

خانه عالم روستای سیراب در بخش آبگرم افتتاح شد | فرمانداری آوج