افتتاح گاز4 روستای بخش آبگرم با حضورفرماندارآوج | استانداري قزوين

افتتاح گاز4 روستای بخش آبگرم با حضورفرماندارآوج | استانداري قزوين