قسمت اول جاده اک به اسفرورین در تاکستان افتتاح شد - ایرنا

قسمت اول جاده اک به اسفرورین در تاکستان افتتاح شد - ایرنا