2 طرح ورزشي با حضور استاندار قزوين در شهرهاي محمودآباد نمونه و اقباليه افتتاح شد - ایرنا

2 طرح ورزشي با حضور استاندار قزوين در شهرهاي محمودآباد نمونه و اقباليه  افتتاح شد - ایرنا