پیام مازند | افتتاح درمانگاه شبانه روزی در شهر محمودآباد نمونه

پیام مازند | افتتاح درمانگاه شبانه روزی در شهر محمودآباد نمونه