2 طرح ورزشی با حضور استاندار قزوین در شهرهای محمودآباد نمونه و اقبالیه افتتاح شد - ایسنا

2 طرح ورزشی با حضور استاندار قزوین در شهرهای محمودآباد نمونه و اقبالیه  افتتاح شد - ایسنا