تنها 30درصد مردم روستای بیدستان توانسته اند خانه هایشان را بعد از زلزله تکمیل کنند

تنها 30درصد مردم روستای بیدستان توانسته اند خانه هایشان را بعد از زلزله  تکمیل کنند