ریزش مرگبار ساختمان سه طبقه در اقبالیه قزوین/ یک کشته و دو مجروح تلفات ریزش

ریزش مرگبار ساختمان سه طبقه در اقبالیه قزوین/ یک کشته و دو مجروح تلفات ریزش ریزش مرگبار ساختمان سه طبقه در اقبالیه قزوین/ یک کشته و دو مجروح تلفات ریزش ریزش مرگبار ساختمان سه طبقه در اقبالیه قزوین/ یک کشته و دو مجروح تلفات ریزش