پاکسازی حاشیه جاده اقبالیه – قزوین – شهرداری اقبالیه

پاکسازی حاشیه جاده اقبالیه – قزوین – شهرداری اقبالیه