تقدیر زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی از عملکرد فرماندار شهرستان آبیک | فرمانداری آبیک

تقدیر زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی از  عملکرد فرماندار شهرستان آبیک | فرمانداری آبیک