صعود زمستانه به قله الوند همدان - ایران را بگردیم...

صعود زمستانه به قله الوند همدان - ایران را بگردیم...