صعود به قله الوند ( 26و27 آبان 96 )

صعود به قله الوند ( 26و27 آبان 96 )