جلودر، کهن دروازهٔ ارسنجان - ارسنجان

جلودر، کهن دروازهٔ ارسنجان - ارسنجان