پاکسازی جنگل بناب ارسنجان فارس (عکس)

پاکسازی جنگل بناب ارسنجان فارس (عکس)