محور "سیرجان-حاجی آباد-بندرعباس" به طریق الموت تبدیل شده است - ایسنا

محور