بازدید از اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر بنجار - دکتر محمد سرگزی | دکتر محمد سرگزی

بازدید از اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر بنجار - دکتر محمد سرگزی |  دکتر محمد سرگزی