بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از فضای ۸۰ هکتاری باغ ادیمی ‌شهرستان نیمروز - فرهنگیان24

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از فضای ۸۰ هکتاری باغ ادیمی ‌شهرستان  نیمروز - فرهنگیان24