زهک، شهری با کارکرد ملی اما با هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می‌شود!

زهک، شهری با کارکرد ملی اما با هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می‌شود!