۱۳۷خانوار مددجوی بهزیستی فنوج از طرح نان مهربانی بهره‌مند شدند - سازمان بهزیستی

۱۳۷خانوار مددجوی بهزیستی فنوج از طرح نان مهربانی بهره‌مند شدند - سازمان  بهزیستی