گزارش تصویری برگزاری رژه خودرویی ۲۲ بهمن در راسک سیستان و بلوچستان | دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت

گزارش تصویری برگزاری رژه خودرویی ۲۲ بهمن در راسک سیستان و بلوچستان |  دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت