کلاته خیج از حداقل امکانات شهری بی بهره است | مرآت : آخرین اخبار استان سمنان

کلاته خیج از حداقل امکانات شهری بی بهره است | مرآت : آخرین اخبار استان سمنان