دیدار و قدرشناسی رئیس بنیاد شاهرود از 4 خانواده ایثارگر شهر کلاته خیج | ايثار

دیدار و قدرشناسی رئیس بنیاد شاهرود از 4 خانواده ایثارگر شهر کلاته خیج |  ايثار