حضور کاروان فرهنگی دفاع مقدس در شهر کلاته خیج

حضور کاروان فرهنگی دفاع مقدس در شهر کلاته خیج