برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان (شاهرود) در شهر کلاته خیج | بنیاد خیریه نیکوکاران راه آسمان

برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان (شاهرود) در شهر کلاته خیج | بنیاد خیریه  نیکوکاران راه آسمان