وعده دولت و وزارت نیرو به مردم سرخه، آب شرب سالم و پایدار در تابستان ۹۹ است/زیرساختهای گردشگری استان سمنان و سرخه توسعه خواهد یافت/ استان سمنان و سرخه، مهد انقلاب بوده

وعده دولت و وزارت نیرو به مردم سرخه، آب شرب سالم و پایدار در تابستان ۹۹  است/زیرساختهای گردشگری استان سمنان و سرخه توسعه خواهد یافت/ استان سمنان و  سرخه، مهد انقلاب بوده