جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش چورزق شهرستان طارم برگزار شد - نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش چورزق شهرستان طارم برگزار شد - نهاد  کتابخانه‌های عمومی کشور