جاده تهم - چورزق زنجان - نقشه نشان

جاده تهم - چورزق زنجان - نقشه نشان