ایسنا - گزارش تصویری از بازدید محور تهم ـ چورزق و انتقال روستای "تازه‌کند" طارم

ایسنا - گزارش تصویری از بازدید محور تهم ـ چورزق و انتقال روستای