برگزاری اردوی بسیج سازندگی پایگاه فاطمه الزهرا(س) به روستای چورزق زنجان

برگزاری اردوی بسیج سازندگی پایگاه فاطمه الزهرا(س) به روستای چورزق زنجان