عضو شورای شهر چورزق : چورزق ظرفیت های بالقوه ای در بخش توریسمی دارد - خبرآنلاین

عضو شورای شهر چورزق : چورزق ظرفیت های بالقوه ای در بخش توریسمی دارد -  خبرآنلاین