محور زنجان- دندی - تکاب در بازه زمانی ۲ ساله تعریض و بهسازی می شود - ایرنا

محور زنجان- دندی - تکاب در بازه زمانی ۲ ساله تعریض و بهسازی می شود - ایرنا