بازدید نماینده مردم شهرستان خدابنده از تاسیسات آبفای گرماب استان زنجان | خبرگزاری ایلنا

بازدید نماینده مردم شهرستان خدابنده از تاسیسات آبفای گرماب استان زنجان |  خبرگزاری ایلنا بازدید نماینده مردم شهرستان خدابنده از تاسیسات آبفای گرماب استان زنجان |  خبرگزاری ایلنا