ضدعفونی خیابان آزادی توسط شهرستان مسجدسلیمان، به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا - پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان

ضدعفونی خیابان آزادی توسط شهرستان مسجدسلیمان، به منظور پیشگیری و مقابله با  ویروس کرونا - پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان