آرزوی مردم منطقه میانکوه شهرستان امیدیه محقق شد

آرزوی مردم منطقه میانکوه شهرستان امیدیه محقق شد