اتفاقی بسیار دردناک در یکی از روستاهای جلگه شوقان

اتفاقی بسیار دردناک در یکی از روستاهای جلگه شوقان