معرفی اجمالی شهر و جلگه شوقان (شقان)

معرفی اجمالی شهر و جلگه شوقان (شقان)