مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان شمالی: شهر تیتکانلو پیشتاز در راه اندازی مجتمع فرهنگی و هنری/ مجتمع های فرهنگی و هنری موجب رشد استعداد های هنری هنرمندان می شود | خراسان شمالی

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان شمالی: شهر تیتکانلو پیشتاز در راه اندازی  مجتمع فرهنگی و هنری/ مجتمع های فرهنگی و هنری موجب رشد استعداد های هنری  هنرمندان می شود | خراسان شمالی