5 کامیون ترکمنستانی وارد گمرک لطف آباد شدند | خبرگزاری فارس

5 کامیون ترکمنستانی وارد گمرک لطف آباد شدند | خبرگزاری فارس