6 کشته و زخمی در تصادف جاده درگز به لطف آباد

6 کشته و زخمی در تصادف جاده درگز به لطف آباد