دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - اخبار > تجلیل از ابوی گرامی دکتر محمدرضا داورزنی رئیس محترم فدراسیون والیبال کشور توسط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان داورزن

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - اخبار > تجلیل از ابوی گرامی دکتر محمدرضا داورزنی  رئیس محترم فدراسیون والیبال کشور توسط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان داورزن