علی یونسی: روزی که خبر شهادت بهشتی رسید، امام خمینی به قضات دستور داد «تا زمانی که عصبانی هستید قضاوت نکنید»/ فاجعه امروز به دلیل از دست دادن بهشتی است/ همه مسئولین

علی یونسی: روزی که خبر شهادت بهشتی رسید، امام خمینی به قضات دستور داد «تا  زمانی که عصبانی هستید قضاوت نکنید»/ فاجعه امروز به دلیل از دست دادن بهشتی  است/ همه مسئولین علی یونسی: روزی که خبر شهادت بهشتی رسید، امام خمینی به قضات دستور داد «تا  زمانی که عصبانی هستید قضاوت نکنید»/ فاجعه امروز به دلیل از دست دادن بهشتی  است/ همه مسئولین